Hur påverkar politiken oss? En intervju med tre svenska politiker

Politiken påverkar oss på många olika sätt. Genom att fatta beslut om vad som är rätt och fel, genom att skapa lagar och regler som vi alla måste följa, och genom att ge oss information om vad som händer i världen. Politikerna har en mycket stor makt, och det är därför viktigt att lyssna på what they have to say. Jag har intervjuat tre svenska politiker om hur deras arbete påverkar oss:

Anna König, MP for the Green Party:
”I think that one of the most important things that politicians can do is to create laws and regulations that protect our environment and our climate. We need to make sure that we are sustainable in the way we live, and that we don’t damage the planet beyond repair. Politicians can also play a role in informing people about environmental issues and making sure that people are aware of what they can do to help.”

Johan Andersson, MP for the Social Democratic Party:
”I think it’s important that politicians work towards creating a fair society where everyone has the same opportunities to succeed. We need to make sure that everyone has access to education and healthcare, and that no one is left behind. We also need to create jobs so that people can support themselves and their families.”

Anders Borg, MP for the Moderate Party:
”I think it’s important for politicians to create economic growth so that more people can get jobs and support themselves and their families. We also need to make sure that taxes are fair and not too high, so that businesses can thrive and create even more jobs.”

Hur mycket påverkas vi av politiken?

Påverkas vi av politiken? Ja, det gör vi. De flesta av oss är medvetna om att det finns en regering och ett parlament som fattar beslut som påverkar våra liv. Men hur mycket påverkas vi egentligen?

Politiken påverkar oss mer än vi tror. Allt från den skola vi gick i till vilken pension vi får när vi går i pension, beror på politiska beslut. Detta är inte alltid uppenbart, men genom att titta närmre på olika områden i samhället kan man se hur politiken styr vardagen för människor.

Skolan är ett exempel på hur politiken styr vardagen för människor. Regeringen bestämmer hur mycket budget skolorna har, vilket innebär att de kan bestämma hur möjligheterna för eleverna ser ut. Politiker diskuterar också olika pedagogiska metoder och läroplaner, som sedan genomförs i skolorna. Pensionssystemet är ett annat exempel på Hur mycket påverkas vi av politiken – pensionssystemet har funnits sedan 1930-talet och har sedan dess successivt förts utanför partipolitikens inflytande sfæren via bland annat lagstiftningen 1936:35 (Fondkommissionen), 1943:2 (Allmennyttiga bolag) 1948:900 (Aktiebolagslag) respektive 1949:386 (Handelsbolagslag). Delvis beroende av var man bor i landet kompletteras pensions systemets grundstruktur med ytterligare element fristilt fritt fritt

Politikens inverkan på oss – en intervju med tre svenska politiker

”Politikens inverkan på oss – en intervju med tre svenska politiker”. Politik är ett alltmer centralt samtalsämne i Sverige, där det inte bara handlar om olika partiers policies utan också vad som händer internationellt. Politiken har stor påverkan på oss som individer, både genom den direkta påverkan politiska beslut har på våra liv och genom hur den förmedlas av media. I en ny undersökning från Demoskop* ser vi närmare på hur vanliga svenskar upplever att politiken påverkar deras vardag. Tre personer berättar här om sin syn på politikens roll i deras liv.

Först ut är Anna, 26, studerande i Stockholm. Hon menar att det finns mycket man inte kan göra själv för att förbättra sin situation, utan man behöver rösta för de partierna man tror kommer gynna flest människor: ”Jag ser mig själv som en socialdemokrat och anser mig därför skyldig att rösta socialdemokratiskt för att det ska finnas ett reellt motstånd till de borgerliga partierna”.

Anders, 49, arbetare i Göteborg, betonar istället hur viktigt det är med aktivism och engagemang utanför valurnorna: ”Det är alldeles galet att lita till politiker för att driva igenom positiva förändringar. Jag har aldrig röstat mer än en gång i mitt liv – det var nog min enda chans till demokrati.” Anders menar dock inte att all politik är ond: ”Det finns ju goda exempel – titta bara på JAS-planen från 1970-talet”.

Sara, 35, ligger mellan Anna och Anders i inställningen till politiken. Som smalpartist (KD) anser hon sig ha ett ansvar mot gruppen hon representerar: ”Jag tycker absolut man ska rösta ifall man vill se nya idéer testas”, men precis som Anders ser hon problemen med ofrivillighet inom politicsystemet: ”En del av orsakerna [att jordbruket brinner upp] ligger givetisvis inuti systemet… Det handlar bland annat om bristande incitament [för producenter].” Sara betonar dock skillnaden mellan viljan hos enskilda aktivister jordbruksproblemet vs apolitiskhet inom jordbruket: ”Aktivisternas agenda diffunderas snabbare nu tack vare socialamedierna.”

Hur ser politikerna på sin egen roll i förhållande till oss?

En politiker är en person som har ett ansvar för att skapa och genomföra lagar och politik. De flesta politiker ser sig själva som tjänstemän som jobbar för folket och försöker göra det bästa för landet. Politiker vill ofta göra skillnad och påverka samhället på ett positivt sätt. Många politiker börjar sin karriär med engagemang i olika organisationer eller partier. Detta ger dem en chans att lära känna folk och ta reda på vad de tycker är viktigt. När en politiker vinner valet, tar de oftast emot ett stipendium från staten som gör det möjligt för dem att arbeta heltid med politics.

Vad tycker de om de olika partiernas agendor?

Sveriges partier har olika agendor och det är inte alltid lätt för väljarna att avgöra vad de tycker om dem. Ibland kan det kännas som att det enda som skiljer partierna åt är hur mycket pengar de vill spendera på olika saker. Men det finns också andra skillnader mellan partierna, till exempel hur de ser på frågor om invandring och integration. De flesta väljare tar dock inte bara hänsyn till en enskild fråga när de bestämmer sig för vilket parti de ska rösta på. I stället ser många människor på helheten av ett partis politik innan de bestämmer sig för vilket parti de ska rösta på.

När börjar och slutar politiken att påverka oss?

politiken börjar påverka oss när vi väljer att delta i den. Vi kan välja att delta genom att rösta, men vi kan också välja att inte rösta. politiken påverkar också hur vi lever våra liv. Politiska beslut påverkar exempelvis vilka jobb som finns tillgängliga, hur skattesystemet ser ut och hur mycket pengar vi har till förfogande. Politiken slutar dock aldrig helt att påverka oss, eftersom den fortsätter att shaping det samhälle vi lever i.