Sveriges politiska system – en förklaring

Sveriges politiska system är ett demokratiskt och representativt system, där allmänna val hålls för att välja folkvalda representanter till riksdagen. Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling, och består av 349 ledamöter som väljs direkt av allmänheten. Allmänna val hålls var fjärde år, med undantag för om en regering faller eller avgår tidigare.

Regeringen är den högsta beslutande myndigheten i landet, och består av Statsministeren och de andra ministrar som utses av honom/henne. Regeringen ansvarar inför riksdagen, och måste ha stöd från riksdagsmajoriteten för att kunna genomföra sina beslut. Om inte regeringen har stöd från majoriteten i riksdagen kan det leda till att regeringen faller – detta kallas ”misslyckad motion”. Motionsperioden är den period under vilken riksdagsledamöterna kan lägga fram motionsförslag till nya lagar eller ändringar av befintliga lagar. En motion måste bifallas av majoriteten i riksdagen för att bli lag.

Hur fungerar det svenska politiska systemet?

Sveriges politiska system är ett representativt demokratiskt system, där folket väljer sina ledare och som regeringen måste samarbeta med andra partier i riksdagen för att kunna genomföra sina beslut. Regeringen är ansvarig inför riksdagen och kan avsättas av den om det inte lyckas genomföra sin politik. Sverige har också en indirekt vald president, som är huvudet för staten men inte har någon verklig makt. Sveriges politiska system finns i grunden i landets grundlag, som stadgades redan 1809.

Vilka partier finns i Sverige och vilka är deras ideologier?

De två största partierna i Sverige är Moderaterna och Socialdemokraterna. Moderaterna har en liberal ideologi och arbetar för privatisering av vissa offentliga sektorer, lägre skatter och en hårdare linje mot invandring. Socialdemokraterna har en socialdemokratisk ideologi och arbetar för ett starkt offentligt välfärdssystem, löntagarnas rättigheter samt solidaritet med andra länder. Det finns även ett flertal mindre partier som t ex Centerpartiet (som representerar de borgerliga intressena) och Miljöpartiet de gröna (som arbetar för miljön).

Vad är den svenska grundlagen och hur har den utvecklats?

Den svenska grundlagen är den lag som reglerar Sveriges riksdag, statsminister och myndigheter. Den ersatte Sveriges tidigare grundlag från 1809 när Sverige blev en konstitutionell monarki. Sedan dess har den utvecklats för att bättre spegla de demokratiska principerna i landet. Grundlagen är ett levande dokument som ständigt tolkas och anpassas av domstolen till dagens behov.

Hur har det svenska politiska systemet påverkats av EU-medlemskapet?

Sedan Sverige blev medlem i EU har det svenska politiska systemet påverkats på flera sätt. De mest uppenbara förändringarna är att den svenska lagstiftningen ofta måste anpassas till EU-lagar och direktiv, och att det finns ett ökat samarbete mellan de olika nivåerna av den svenska staten och EU-institutionerna.

På grund av detta har bl a det s k Lissabonfördraget, som trädde i kraft 2009, haft stor betydelse för hur Sveriges relation till EU fungerar. Lissabonfördraget innebar en rad förändringar av bland annat den europeiska unionens struktur, beslutsprocesser och institutionella arbete. Detta har på sin tur fått konsekvenser för hur Sverige deltar i och samarbetar med EU.

En av de främsta effekterna av Lissabonfördraget är skapandet av Den europeiska unionens ministerråd (EUMR), som ersatte Det Européiske Rádet (ER). EUMR är nu den högsta politiska organisationen inom EU, där alla medlemsländerna är representerade genom ministrar från respektive land. EUMR ansvarar bland annat för att fastställa gemensamma linjer och prioritereringar inom olika omráden, och fungerar dessutom som ett forum därunder ligger den Europeiska ronden dit man tar upp olika problem vid varje mótepunkt . Sedan 2009 har tre styrelsemóten per ar heldts varje gong i en annan medlemsstats huvudstad . Under 2015 werde exempelvis styrelsemóten haldna I Wien , Luxemburg and Riga

Exempel på frågor som berörs av det svenska politiska systemet

Det svenska politiska systemet är ett demokratiskt system där alla medborgare har rätt att delta i beslut som fattas av representanter valda av folket. De frågor som berörs av det svenska politiska systemet är bland annat: hur skattepengar ska användas, vilka lagar som ska gälla, hur vi kan förbättra vårt samhälle och våra levevilkor.