Vi måste bryta cirkeln av våld i hemmet!

Det finns en stark koppling mellan våld i hemmen och barn som vuxna. Detta beror på att människor lär sig beteenden från sina föräldrar. Om en förälder använder våld mot sin partner eller sina barn, är det mer troligt att deras barn kommer göra detsamma när de blir äldre. Detta skapar en ond cirkel av våld som vi måste bryta!

Först och främst, måste alla inse att våld i hemmet aldrig är accepterat. Ingen har rätt att slå eller hota någon annan person – oavsett om det är din partner, ditt barn eller någon annan familjemedlem. Det finns ingen ursäkt för misshandel av något slag.

Vi behöver också lyfta fram de alternativa metoder för hantering av konflikter som inte innebär användning av vad. Konflikthanteringstrainingsprogram kan vara mycket effektiva i hjälpa par och familjer till better relationer med varandra genom att læra dem hur man ska prata ut issues istællet för resorting till violence.

Barn som upplever vad i hemmet kan ha svært med at relationser med andre sedan they’ve setter opp en tidlig standard that violence is an acceptable way to solve problems; we need to break this cycle of violence by teaching them that it is never okay to hurt someone else, no matter what the situation is. If we can do this, we can help create a future where families are safe and loving environments for everyone involved

Våld i hemmet – en ond cirkel som må brytas!

Våld i hemmet är en ond cirkel som måste brytas. Det innebär att man utsätter sin partner, barn eller andra familjemedlemmar för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Detta kan leda till allvarliga konsekvenser så som skador, men även dödsfall. I Sverige anmäls det årligen cirka 35 000 fall av våld i nära relationer till polisen och en stor del av dessa gäller barn. Våld i hemmet är dock ofta mycket svårt att bevisa och det finns idag ingen nationell statistik över hur många fall det verkligen handlar om. Men experter tror att antalet anmälda fall bara representerar en bråkdel av de verkliga fallen, eftersom många aldrig anmäler sig pga rädsla för repressalier från den som utövar våldet. Dessutom finns det fortfarande tabun kring manliga offer för våld i nära relationer, vilket innebär att deras situation ofta blir ännu svårare och deras chanser till hjälp minskar ytterligare. Att bryta den onda cirkeln av våld handlar inte bara om att sluta utöva våld mot sin partner eller sina barn – det handlar ocks

Varför är våld i hemmet ett stort problem?

Varför är våld i hemmet ett stort problem? Dels för den skada det kan orsaka, dels för att det ofta är en hemlighet. Våld i hemmet innebär ofta olika former av psykiskt och/eller fysiskt våld. Psykiskt våld innebär till exempel hot, kontroll och utpressning. Fysiskt våld innebär slag, sparkar och annan kroppskontakt som skadar. Det finns många anledningar till varför någon man lever tillsammans med använder våld mot en själv eller barnen. Oftast handlar det om machokultur, alkohol- eller narkotikamissbruk, misshandel i barndomen eller tidigare relationer där man har blivit utsatt för våld. Män som vuxit upp i familjer där man har sett sin far misshandla sin mor är själva oftare beniga att göra likadant mot sina egna partners och barn. Flera studier visar dock att social bakgrund inte alltid spelar samma roll – även män från stabila familjer kan drabbas av problem med aggressivitet och beteendestörningar under stressiga perioder i livet (ex jobbförluster). Det finns hjälp att få! Om du misstror dig pengar pga hot om våld från din partner – ring Kvinnofrontens rikslinje: 020-22 10 22 (mellan 18-22).

Hur kan vi bryta cirkeln av våld i hemmet?

Cirkeln av våld i hemmet är ett begrepp som beskriver hur våld och misshandel ofta förekommer inom familjer, och hur detta kan leda till att barn växer upp och tar efter sina föräldrar. Cirkeln av våld innebär alltså att våld och misshandel förekommer i en familj, vilket gör att barnen lär sig beteenden från sina föräldrar, och sedan använder dessa beteenden när de blir äldre. Detta resulterar oftast i en ond cirkel där den nya generationen av familjen fortsätter med samma beteende, och det blir svårare och svårare att bryta cirkeln. Det finns dock flera olika insatser som kan göras för att motverka cirkeln av våld i hemmet:

– Insatser på individnivå: Det är mycket viktigt att arbeta preventivt med personer som har riskfaktorer för att utveckla ett våldsamt beteende. Detta kan ske genom olika stödinsatser, terapier eller behandlingar.

– Familjeintervention: Ett annat sätt är att erbjuda stödinsatser direkt till familiesystemet. Detta kan vara exempelvis familjebehandling, krisstödsgrupper eller liknande insatser.

– Samhällelige intervention: I motsatt fall finns det även insatser som syftar till att minska sociala skillnader och strukturella orsaker till violence, som t ex jobbfabriker, alkoholpolitik etcetera.”

Vad händer om vi inte bryter cirkeln av våld i hemmet?

Cirkeln av våld i hemmet är en ond cirkel som många familjer befinner sig i. I den här cirkeln utövas våld och hot mot antingen ett barn eller en partner, vilket leder till rädsla och stress. Detta kan sedan resultera i mer våld eller hot, för att personen ska kunna lindra sin stress. Om vi inte bryter denna onda cirkel kommer det bara att fortsätta, och ingen kommer att bli fri från dessa problem.

Vi måste alla göra vårt för att bryta cirkeln av våld i hemmet!

Vi måste alla göra vårt för att bryta cirkeln av våld i hemmet! Det är uppenbart att det finns ett problem med våld i hemmen, och det är dags att ta itu med det. Vi kan inte längre ignorera det här problemet, och vi måste göra något åt det. Först och främst måste vi erkänna att det finns ett problem, och sedan måste vi göra något åt det. Vi kan inte fortsätta som vanligt, och vi måste göra allt vi kan för att bryta den onda cirkeln av våld i hemmen.